Meditatie : psalm 45 Meditatie : psalm 45

Lezen: Psalm 45
Mijn hart trilt van blijde woorden,
ik draag mijn gedicht een koning voor,
mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.
VOOR EEUWIG KONING
koningslied
Psalm 45 is een koningslied. In mooie en stevige taal wordt er een koning lof toegezongen. Er zijn meer Psalmen die dat doel hebben (2, 18, 20, 21, 72 en 110). Geen gesteggel over de tekst, maar stuk voor stuk prachtige liederen die in de gemeente tot op de dag van vandaag worden gelezen en bezongen.

wie is de bezongen koning?
De Psalm gaat over de bruiloft van de koning. Niet alleen de koning wordt bezongen, maar ook zijn bruid. In de Hebreeënbrief wordt deze Psalm direct op de Here Jezus Christus betrokken. Als we daarin meegaan – en waarom zouden we dat niet doen – dan gaat deze Psalm over de koning die God geeft, de Messias. De feitelijke koning mag op tekst letten, maar hij moet zich steeds bedenken dat hij niet zelf de hier genoemde koning is. Koning Willem-Alexander kan dus gerust deze Psalm lezen, maar mag daarbij steeds te binnen brengen dat de Psalm geen lied over hem is, in ieder geval niet over hem als koning of over zijn persoonlijk koningschap.

God is Koning
Elke koning of heerser moet zich dat bedenken. In de Bijbel staat het koningschap vanaf de eerste dag onder kritiek. Samuël waarschuwt het volk voor de offers die mensen zullen moeten brengen. Oorlogen, aanzien, het zal uiteindelijk door inzet van mensen tot stand moeten komen en vraagt veel. Bovendien is er maar één Koning en dat is God. Wanneer Hij je Koning is, ben jij vrij, heb je geen heerser nodig. Deze Psalm is niet toevallig een liefdeslied.

David
Toch geeft God een koning in zijn naam; eerst Saul, later David. De Here God buigt zich dus naar het verlangen van de mensen toe en geeft een koning. Hij verbindt daar zelfs uit liefde een belofte aan. Uiteindelijk blijkt kenmerkend voor die Koning dat Hij kwam niet om zich te laten dienen, maar om te dienen. Ik ben in uw midden als één die dient, zegt de Here Jezus. Tot koning laat Hij zich niet kronen, althans niet door de mensen.

Hemelvaartsdag
Op de Hemelvaartsdag wordt gevierd dat Christus Koning is. Door God gekroond en de naam boven alle naam gekregen. De wolk is daarbij het teken van de aanwezigheid van God. Daarin wordt Christus opgenomen. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw Koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Hemelvaartsdag is dus een feestdag, een Koningsdag voor de Gemeente. Dat is niet een abstract gebeuren, nee, daar mag ik over zingen. Terwijl ik leef mag ik dat al weten en mijn mond daarover opendoen. Ik mag dat met anderen samen rondom deze diende Koning doen. Het is feest, omdat Hij een hemelse heerschappij heeft ontvangen. Dat is met deze Psalm meezingen, zo wordt je tong als een stift van een vaardige schrijver.

tong als een stift
Met de tong kunnen we dus God loven. Helaas kunnen we ook God loochenen en de medemens het leven zuur maken. Geen koningsdag of er is wel kritiek, of iemand die het belachelijk maakt. Dan steekt het verlangen om zelf koning te willen zijn blijkbaar weer de kop op. De eerste koning waar de Israëlieten naar keken en op grond van wiens koningschap zij naar Samuël toegingen om zelf een koning te vragen in plaats van de Here God alleen, heette Nachas, maar nachas betekent slang. De slang herinnert aan die eerste slang die sprak over het zelfbeschikkingsrecht van de mens los van God. Elk mens wil stiekem koning zijn. Er zijn ook veel vorsten, soms heel kleine, die als tirannen heersen in hun huisjes en over hun eigen hart en daarmee zichzelf en anderen kwetsen.

bruiloftslied
De gemeente en ieder die op Jezus als Koning durft te vertrouwen, mag behalve over de Koning ook over de bruid van deze Koning zingen. Koning Jezus Christus heeft die stralende glans van de heerlijkheid van zijn God en Vader. Hij hoort in die wolk, in die aanwezigheid van God, thuis. Maar zoals Gods afglans in Christus zichtbaar is geworden, zo mag de afglans van die Koning Christus bij zijn bruid gezien worden.
Hemelvaartsdag is ook de dag waarop gevierd kan worden dat de Gemeente bruid is. Die bruid, daar mogen wij toebehoren. Ook wij mogen deze Psalm, net als de nieuwe koning Willem-Alexander op het nachtkastje leggen en lezen. We mogen de mooie woorden naar ons toehalen. Wat daar over deze Koning en zijn Bruid is geschreven, gaat ook over uw en mijn leven. Juist omdat je leven alles behalve een bruiloftsmars is, mag je elke morgen en elke avond bedenken waar je eigenlijk thuishoort.

voor eeuwig koning
Omdat Hij, Jezus Christus, voor eeuwig Koning is, mag je nu al weten van jouw koningschap. Dus dat wat mensen proberen te grijpen. Dat wat ze sinds dat eerste gesprek met die eerste slang zijn gaan verlangen, namelijk hun eigen koningschap, ontvangen ze in genade. Want met de doorboorde handen is Christus ten hemel gevaren. Als opgestane Gekruisigde Here werd Hij opgenomen in die aanwezigheid, in die glanzende wolk van Gods heerlijkheid. Het leven en lijden op de aarde om Christus wil, blijft niet onopgemerkt. God blijkt God te zijn van zijn volk. Hij is de Bruidegom die zich ontfermt over zijn bruid, in liefde. Zing daarom dit liefdeslied en dan mag het klinken als belofte ook voor u.
G.J. Krol

terug